Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede companions.

1. Toepassing

1.1
De algemene voorwaarden van Altiro bvba zijn van toepassing op alle documenten die door Altiro bvba worden opgesteld en op alle overeenkomsten en die met Altiro bvba worden afgesloten.

1.2
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventueel andere voorwaarden waarnaar verwezen wordt door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 21/09/2015 en vervangen alle voorgaande.

2. Offerte

2.1
Alle prijzen zijn inclusief opbouw en afbraak, en exclusief transport en 21% btw, tenzij anders vermeld. De offertes zijn 14 dagen geldig en onder voorbehoud van extra werk (zie artikel 3).

2.2
De offerte garandeert geen beschikbaarheid, hiervoor dient de klant bevestiging te vragen.

2.3
De materialen worden pas definitief gereserveerd na de ontvangst van het voorschot.

2.4
De uiteindelijke afmetingen van de stretch tenten kunnen licht verschillen omwille van de opstelling.

2.5
De afmetingen van de sailcloth tenten zijn vanuit Engelse maten overgezet naar metrische en zijn voor gebruiksgemak afgrond.

3. Plaatsing

3.1
De plaats van opbouw moet vlot toegankelijk zijn, dit wil zeggen:

3.1.1
Bereikbaar met een vrachtwagen tot op 20 meter van de plaats van opbouw,

3.1.2
Er moet een doorgang zijn van minstens 2,5 meter van losplaats tot aan de plaats van opbouw,

3.1.3
De losplaats, doorgang en plaats van opbouw dienen vrij te zijn van obstakels.

3.2
De ondergrond van de losplaats, doorgang en plaats van opbouw moet voldoende hard zijn om voldoende stabiliteit te bieden voor het lossen en het opbouwen. De ondergrond van de plaats van opbouw moet voldoende stevig zijn om de stabiliteit van de vloer en/of tent, en de verankering door middel van piketten, te kunnen garanderen.

3.3
Het hoogteverschil op de plaats van opbouw mag maximaal 20 cm bedragen.

3.4
Indien er op bepaalde plaatsen geen piketten in de grond geslagen mogen worden (bvb bij ondergrondse leidingen) dient de opdrachtgever Altiro bvba hiervan uitdrukkelijk te verwittigen.

3.5
Indien een tent aan een bestaand gebouw moet worden aangewerkt, zullen hiervoor gaten in de muur geboord worden, tenzij anders overeen gekomen en vermeld.

3.6
Indien aan de voorwaarden van dit artikel niet voldaan wordt en hier voorafgaandelijk geen schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, behoudt Altiro bvba zich het recht hiervoor extra kosten aan te rekenen.

4. Aansprakelijkheid

4.1
Gebruik tijdens verhuurperiode

4.1.1
De opdrachtgever mag zelf geen wijzigingen uitvoeren aan de opstelling van de gehuurde goederen.

4.1.2
In geval van sneeuwval, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het voldoende verwarmen van de tent, teneinde een overbelasting door sneeuw te voorkomen.

4.1.3
Er mag niet gekookt, noch gebarbecued worden in de tent, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Altiro bvba.

4.1.4
Bij vervuiling van het materiaal tijdens de huurperiode, die niet door toedoen van Altiro bvba is veroorzaakt , zullen de reinigingskosten verhaald worden op de opdrachtgever.

4.1.5
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade vanaf de oplevering van de tent en/of goederen tot aan het begin van afbraak of ophaling. Altiro bvba behoudt zich het recht voor een passende vergoeding te eisen voor zowel directe als indirecte schade.

4.2
Overmacht

4.2.1
Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waar Altiro bvba geen invloed op kan uitoefenen, en die verhinderen dat de goederen geheel niet, of niet op een veilige manier geleverd geplaatst en/of gebruikt kunnen worden.

4.2.2
Wanneer door overmacht een levering, plaatsing en/of gebruik niet kan doorgaan, zal Altiro bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Voorschotten zullen niet terugbetaald worden.

4.2.3
Wanneer overmacht zich voor doet tijdens of na de plaatsing, zal Altiro bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het volledige factuurbedrag is dan te betalen.

Altiro bv
Hoogeind 16, 2940 Stabroek
E-mail: info@altiro.be
Website: www.altiro.be
BTW: BE:0552.684.026
IBAN: BE79 0017 2642 8733
BIC: GEBABEBB

4.2.4
Indien nodig en mogelijk, kan Altiro bvba éénzijdig beslissen een tent af te breken, dit om eventuele schade te voorkomen (bijvoorbeeld bij zware windvoorspellingen).

4.2.5
Alle schade ten gevolge van overmacht zal niet op Altiro bvba verhaald kunnen worden.

4.3
Aansprakelijkheid Altiro bvba

4.3.1
De aansprakelijkheid van Altiro bvba is beperkt tot wat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Altiro bvba is afgesloten.

4.3.2
De klant zal Altiro bvba nooit aansprakelijk kunnen stellen ten aanzien van derden.

5. Annulering

5.1
Indien de één van de partijen, de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de verbrekende partij aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd volgens volgend barema. De geplande datum is de dag waarop de goederen normaal ter beschikking gesteld zouden worden.

5.1.1
Annulering tot en met 31 dagen voor geplande datum: 30% van het factuurbedrag,

5.1.2
Annulering vanaf 30 tem 15 dagen voor geplande datum: 50% van het factuurbedrag,

5.1.3
Annulering vanaf 14 tem 7 dagen voor geplande datum: 75% van het factuurbedrag,

5.1.4
Annulering vanaf 6 dagen voor geplande datum: 100% van het factuurbedrag.

6. Betaling

6.1
Betaalde voorschotten kunnen niet worden teruggevorderd.

6.2
Er wordt een voorschot van 40% gevraagd bij bestelling.

6.3
Het resterende saldo is onmiddellijk betaalbaar na oplevering.

6.4
Bij het niet tijdig betalen van het gevraagde voorschot, behoudt Altiro bvba zicht het recht voor de levering en/of plaatsing te annuleren, zonder dat dit invloed heeft op het totale verschuldigde bedrag.

6.5
Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Altiro bvba. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.6
Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Altiro bvba, is de klant aan Altiro bvba een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.7
Bovendien behoudt Altiro bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

6.8
Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Altiro bvba te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen.

6.9
Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de
diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

7. Intellectuele eigendom

7.1
Alle teksten, afbeeldingen, video’s, plannen, berekeningen en andere die op eender welke wijze door Altiro bvba ter beschikking gesteld worden, blijven eigendom van Altiro bvba.

8. Recht

8.1
Het Belgisch recht is van toepassing op al onze offertes, facturen en eventueel andere documenten of overeenkomsten.

8.2
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.